ag8亚游-Welcome_Page4591
简体中文 English

广东省中山市集表系统工程

集抄方案 
    混合载波方案和半载波方案
产品应用 
   
系统主站、集中器、采集器由ag8亚游公司提供,载波芯片采用福星晓程方案;
应用情况
     系统每天在线率100%
       
系统每天抄收率超过99.99%

       集中器兼容性好,兼容国内多家电能表和主站系统


广东省潮州市集抄系统工程

集抄方案 
    半载波方案
产品应用 
   
系统主站、集中器、采集器由ag8亚游公司提供,载波芯片采用福星晓程方案;
应用情况
    系统每天在线率100%
    
系统每天抄收率超过99.99%

     集中器兼容性好,兼容国内多家电能表和主站系统


云南省个旧市集抄系统工程

集抄方案 
    半载波方案
产品应用 
   
系统主站、集中器、采集器由ag8亚游公司提供,载波芯片采用福星晓程方案;
应用情况
     系统每天在线率100%
    
系统每天抄收率超过99.99%
    
集中器兼容性好,兼容国内多家电能表和主站系统